<< back  

H.P. HOSE
SHORT LENGTH

HP hose


H.P. Hose - Short length:

- 150 mm (6''). Cat. T.I. 130017/01.
- 200 mm (7.8''). Cat. T.I. 130017/02.

- Max. working pressure: 300 bar (4300 psi).
- Minimum burst pressure: 1200 bar (17400 psi).